Keskuksen toiminta

Toimintamme

Oppimisanalytiikan keskus tekee työtä digitaalisen opetuksen ja oppimisanalytiikan kehittämiseen ja tutkimukseen liittyen. Toiminta on jakautunut kolmeen osa-alueeseen: digitaalisen opetuksen ja oppimisanalytiikan tutkimukseen, opetuksen ja ohjauksen materiaalien, välineiden ja käytänteiden edistämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen digitaalisuuden ja analytiikan käytössä.

Konkreettinen esimerkki keskuksen toiminnasta on digitaalinen opetusjärjestelmä ViLLE, joka on otettu laajasti käyttöön kouluissa, yliopistoissa, ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimukset osoittavat ViLLE-järjestelmään perustuvan oppimisen olevan yhteydessä parempiin oppimistuloksiin, tehokkaampaan opinto-ohjaukseen, ja suurempaan suoritettujen opintojen määrään useissa oppiaineissa.

Oppimisanalytiikan keskus on näkyvästi ja ylpeästi osa Turun yliopistoa, ja sen toiminta nivoutuu yliopiston strategiaan paremman opetuksen kehittäjänä.

Tutkimus

Tutkimuksemme keskittyy moni­puoli­sesti digitaa­liseen oppi­miseen ja oppimis­analy­tiikkaan. Tällä hetkellä tutki­muksemme paino­piste­alueita ovat esimerkiksi

Julkaisut

Projekteja

Meneillään olevat projektit

Alla on esitelty esimerkkejä projekteista, joissa Oppimisanalytiikan keskus on tällä hetkellä mukana. Mikäli olet suunnittelemassa projektia, jossa voisimme tehdä yhteistyötä, ota meihin yhteyttä.

Growing Mind

Growing Mind

Kasvatukselliset transformaatiot yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen uudistumisen tukemiseksi digitaalisena aikakautena. Hankkeen (2018-2023) tarkoituksena on tukea suomalaisten koulujen ja opettajien uudistumista korkeatasoisen akateemisen tutkimuksen tuella. Nuorten myönteinen kehitys on tulevaisuuden kestävän kasvun tärkein voimavara, jota hanke tukee 6 työpaketin välityksellä. Oppimisanalytiikan keskuksen rooli hankkeessa on suunnitella ja toteuttaa oppimisanalytiikkaan liittyvää tutkimusta sekä tukea hankkeen muita toimijoita analytiikkaan liittyvissä tehtävissä.

Hankkeen kotisivut
DEFA — Digital Education for All

DEFA — Digital Education for All

DEFA (Digital Education for All) on viiden suomalaisen yliopiston yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on tarjota ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opintoja vastaavat opinnot kaikille halukkaille verkossa ilmaiseksi. Opintojen suorittaminen myös avaa erillisen väylän hakemiseen yhteistyöyliopistoihin. Turun yliopisto on mukana hankkeessa. Oppimisanalytiikan keskus toteuttaa kurssit Turussa, ja alustana käytetään luonnollisesti ViLLEä. Lisätietoa löydät täältä.

Hankkeen kotisivut
Älykkäät oppimisympäristöt

Älykkäät oppimisympäristöt

ÄlyOppi-hankkeen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa yliopistokohtaisia sähköisiä oppimisympäristöjä korkeakoulujen väliseen käyttöön. Älykkäillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan muun muassa automaattista tarkastamista, visualisaatioita ja simulaatioita. Näillä pyritään tarjoamaan opiskelijoille vuorovaikutteista oppimismateriaalia ja tukea itsenäistä työskentelyä, sekä mallintaa ja analysoida alakohtaista oppisisältöä.

Projektissa on kolme osahanketta. Oppimisanalytiikan keskus osallistuu tietotekniikan osahankkeeseen.

Hankkeen kotisivut
JoMa Joustavaan matematiikkaan

JoMa — Joustavaan matematiikkaan

Joustavaan matematiikkaan on ajankohtaisiin haasteisiin vastaava verkkotäydennyskoulutusohjelma varhaiskasvattajille, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille. Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista sekä eri opettaja- ja ohjaajaryhmille suunnatuista syventävistä ja valinnaisista kursseista. Hankkeessa käytetään ViLLEä kurssialustana. Lisäksi Oppimisanalytiikan keskus toteuttaa hankkeeseen valinnaisen kurssin Ohjelmoinnillinen ajattelu ja ohjelmointiympäristöt.

Hankkeen kotisivut
APOA

APOA

Hankkeessa kehitetään oppimisanalytiikan hyödyntämistä, oppimisanalytiikkaa tukevia ja mahdollistavia digitaalisia ympäristöjä sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävää korkeakoulupedagogiikkaa ammattikorkeakouluissa.

Oppimisanalytiikan keskuksen pääasiallisena roolina hankkeessa on oppimisanalytiikan keinojen ja välineiden kehittäminen ja tarjoaminen muille hankkeessa toimijoille ja opettajien koulutus näiden välineiden käyttöön. Lisäksi keskus avustaa tarvittaessa datan analysoinnissa.

Hankkeen kotisivut
Analytiikkaäly

Analytiikkaäly

Yliopistojen välinen projekti, jossa kehitetään oppimisanalytiikan käyttöönottoa ja tietoisuutta analytiikan mahdollisuuksista. Oppimisanalytiikan keskuksen osalta tarkoituksena on esitellä hankkeen muille toimijoille oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ja nykyistä käytössä olevaa toteutusta tulevaisuuden teknologioiden laitoksella. Hankkeen myötä myös pyritään kehittämään tätä mallia ja mukauttamaan keinoja ja teknologiaa sopimaan paremmin myös hankkeen muiden toimijoiden käyttöön ja käytössä olevaan dataan.

Hankkeen kotisivut
Lukion työelämäkumppanit

Lukion työelämäkumppanit

  • Hankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden, lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä
  • pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja
  • uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja

Hanke edistää lukio-opintonsa päättäneiden sujuvia siirtymiä jatko-opintoihin ja työelämään, ja sen tulokset levitetään valtakunnalliseen käyttöön. Oppimisanalytiikan keskuksen tavoitteena projektissa on vahvistaa yliopistojen, lukioiden ja työelämän yhteistyötä esimerkiksi erilaisten opiskelijaprojektien ja uudenlaisten TET-mallien avulla.

Hankkeen kotisivut
Salo

Opetusteknologiayhteistyö Salon kaupungin kanssa

Salon kaupungin yliopisto-, korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyön tavoitteena on pitää huolta salolaisen osaamisen kehittymisestä. Kaupunki tarjoaa omia toimintojaan ja asiantuntemustaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttöön, jotta voi samalla arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Turun yliopistolla ja Salon kaupungilla on yhteistyösopimus, jonka perusteella kaupunki ja yliopisto voivat yhdessä rahoittaa oppimisteknologian kehittämis- ja käyttöönottoprojekteja.

Hankkeen kotisivut

Päättyneet projektit

Alla on esitelty esimerkkejä projekteista, joissa Oppimisanalytiikan keskus on ollut mukana. Osa projekteista, kuten "Matematiikan ja äidinkielen opintopolut" jatkuvat edelleen osana Oppimisanalytiikan keskuksen toimintaa.

Matematiikan ja äidinkielen opintopolut

Matematiikan ja äidinkielen opintopolut

Matematiikan ja äidinkielen opintopolkuja (projekti osittain Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama) tutkitaan useissa ala- ja yläkouluissa Lounais-Suomessa. Tutkimuksessa jokaisen osallistuvan luokan yksi oppitunti viikossa on muutettu sähköiseksi ViLLE-tunniksi, jolla harjoitellaan käsiteltävää aihetta erilaisten automaattisesti arvioitavien tehtävien ja pelien avulla. Projektin päämääränä on parantaa opiskelijoiden oppimistuloksia ja motivaatiota, ja lopulta muodostaa jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen opintopolku, jossa järjestelmä osaa automaattisesti adaptoitua opiskelija taitotasoon ja oppimistapoihin.

Hankkeen kotisivut
Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on Turun yliopiston rahoittama projekti, jossa ViLLEn automaattisesti keräämää dataa ja uusia oppimisanalytiikan menetelmiä käytetään ennustamaan opiskelijoiden opintomenestystä ja tunnistamaan putoamisvaarassa olevat opiskelijat hyvissä ajoin etukäteen.

Hankkeen kotisivut
Lukioteko

Lukioteko

Lukioteko on Turun kaupungin koordinoima ESR-hanke, jossa ViLLE Team on mukana kehittämässä uusia tapoja korkeakouluopintojen tarjoamiseksi jo lukioissa.

Hankkeen kotisivut
VALTE

Valmiina työelämään

Valmiina työelämään -hanke (VALTE) on valtakunnallinen usean oppilaitoksen yhteinen ESR-rahoitteinen kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tarjotaan välineitä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopisto ja prof. Jouni Isoahon vetämässä projektiryhmässä työskentelevät ViLLE Teamista Peter Larsson ja Erno Lokkila.

Hankkeen kotisivut